ผู้บริหาร

นายเกษา โคตรชมภู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ชมรมTO BE NUMBER ONE
วงดนตรีลูกทุ่งขวัญข้าว
วงโปงลางทุ่งดอกจาน
ห้องสมุดโรงเรียนโพนงามศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เนื้อหาข้อมูล ข่า่วสาร และความสวยงามของเว็บไชต์โรงเรียนเราอยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2012
ปรับปรุง 10/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 189922
Page Views 259473
Thaischool
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายพาลดล แก้วก่อง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพงษ์ รอดคำทอง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริราช สุกสัตย์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริกัลยา เสนา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภักธิดา บุญชาญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพร ปริตรแจ่ม
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา แก่นท้าว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิดา คิดโสดา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชา่สัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิรัชฌา ปังอุทา
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะ ศรีระวงศ์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา ลาดเลา
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐาปนี คำเกษ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ พรหมแสง
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาภรณ์ ศรีอุทธา
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา นิพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนารีรัตน์ ปังอุทา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ ศรีสมัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัฒชัย บุงบุตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมศักดิ์ อินธิระ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ เข็มอุทา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธาทิพย์ ผ่องใสสี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินาถ อุตระหงส์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิมวิมล ยารังสี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุลีพร คำเกษ
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรวดี กิมุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมิตรา คิดโสดา
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร สมิตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ บงบุตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมใจ ไชยเทศ
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุตินันท์ ภูประเสริฐ
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกวลิน ไชยภูมิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตติมา แก้วฝ่าย
ตำแหน่ง : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒ ศรีสมัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายดนัยพร แก้วฝ่าย
ตำแหน่ง : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ ธิศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนโพนงามศึกษา 50 หมู่ 8 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 
โทร.042168095 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
® Copyright 2010-2011 PhonngamSuksa School All Rights Reserved.