คณะผู้บริหาร

นายธนกร แก้วบัวสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุทธินันท์ กุลภา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเพ็ญนิภา สำรองพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรอุษา พินิจมนตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนีรภัย คิดโสดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมานมิตร คิดโสดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางนิภา ไฝทาคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายจงจิตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายรุ่งทิวากรกาญจน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล