ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
ปพ.5-ม.2-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 946.17 KB 6
ปพ.5-ม.1-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.07 MB 5
ปพ.5-ม.6-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 727.04 KB 14
ปพ.5-ม.4-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 937.68 KB 20
ปพ.5-ม.3-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 944.52 KB 18
ปพ.5-ม.5-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 767.1 KB 12
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดผลกปลายภาค1/65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.58 KB 8
ประกาศสอบวัดผลกลางภาค 1/65 Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 9
คำสั่งสอบกลางภาค1/2565 Word Document ขนาดไฟล์ 309 KB 9
ปพ.5-ม.6 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.7 MB 55
ปพ.5-ม.5 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 44
ปพ.5-ม.4 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 61
ปพ.5-ม.3 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 52
ปพ.5-ม.2 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 66
ปพ.5-ม.1 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.56 MB 64
คำสั่งอบรมOBECQA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.95 KB 38
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 913.97 KB 102
6ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.19 KB 99
5ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.04 KB 99
4ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.33 KB 97
3ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.23 KB 99
2ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.36 KB 100
1ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.03 KB 100
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน OBECQA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.31 KB 107
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์โควิด-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.03 KB 104
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 103
คำสั่งสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.4 KB 106
ปพ.5 ม.6 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 145
ปพ.5 ม.5 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.66 MB 145
ปพ.5 ม.4 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.66 MB 150
ปพ.5 ม.3 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 142
ปพ.5 ม.2 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 142
ปพ.5 ม.1 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 162
คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 681.78 KB 121
คำสั่งสอบปลายภาค1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.72 KB 2351
คำสั่งนิเทศการสอนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.51 KB 29716
คำสั่งสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.7 KB 38157
>ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 38151
แบบส่งรายงานสำรวจเวลาเรียนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.04 KB 39825
ปพ.5 ปี64 ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 199.04 KB 39837
ปพ.5 ปี64 ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 203.96 KB 39839
ปพ.5 ปี64 ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.92 KB 39835
ปพ.5 ปี64 ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.67 KB 39844
ปพ.5 ปี64 ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 253.11 KB 39837
ปพ.5 ปี64 ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 259.28 KB 39857
3.ใบนำส่งแผนการสอนและแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 240 KB 48546
2.ใบนำส่งกำหนดการสอนและแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 235 KB 48207
1.กำหนดการส่ง กำหนดการสอนและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 350.5 KB 48835
5.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-รายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 48240
4.สรุปผลการประเมินการจัดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 342.5 KB 48460
3.แบบประเมินผลการจัดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 48259
2.แบบประเมิน การจัดทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 48545
1.ใบนำส่งข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 211.5 KB 48571
3.แบบสำรวจเวลาเรียนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 48336
2.แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 48182
1.ใบนำส่ง ปพ.5 และแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 270 KB 48606
ตรารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 345.52 KB 48421
ปพ.5 (ไฟล์อบรม รองสุทธินันท์) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.41 KB 48233
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 , ม. 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.37 KB 48388
รายงานการดำเนินงานติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48782
>ทำเนียบรุ่นดอกจาน ช่อที่ 35 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนงามศึกษา 48187
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรม OPEN HOUSE 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.57 KB 48401
>หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา (กลุ่มสาระฯ) 48275
>งานวิจัยในชั้นเรียน 48669
>ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 48249
>แผนการสอนคณิตศาสตร์ 48344
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48582
เอกสารแนะนำประกอบการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.42 KB 48514
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 27.85 KB 48480
ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 49.46 KB 48215
ปพ.5 รายวิชา 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 48419
เอกสารทั่วไป
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 48521
เอกสารกลุ่มบริหารทั่วไป
คำสั่งโรงเรียนโพนงามศึกษา ที่ 165/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.87 KB 7
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมต้นกล้าดอกจานขานข่าว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.26 KB 108
>คำสังปี2563 47493
1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.09 KB 48553
เอกสารควบคุมภายในสถานศึกษา2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 590.63 KB 48202
เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ
>3 2
เอกสารล้างเงินยืมโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 48219
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.44 KB 48236
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 41.57 KB 48549
ตารางยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 44.12 KB 48517
การจัดทำโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 682.07 KB 48458
แผน โครงการ 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 826.96 KB 48347
เอกสารกลุ่มบริหาร(อำนวยการ)
P.G.S.Model (เรียบเรียง 6 มี.ค.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48517
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
ใบลา(ล่าสุด2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.75 KB 1
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.15 KB 1
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.45 KB 1
รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา-ปีการศึกษา-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.06 KB 6
รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.82 KB 2
แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.43 KB 3
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186 KB 2
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.6 KB 3
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179 KB 2
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.51 KB 2
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กันยายน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.41 KB 5
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.59 KB 34
เกียรติบัตรวันครู65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.95 KB 110
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 247.95 KB 48402
ประเมินครู 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173.84 KB 48518
เอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
การแต่งกายนักเรียน โรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.52 KB 48339
>เอกสารห้องเรียนสีขาว(ฉบับปรับปรุง13มีนาคม2563) 48510
SDQ ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48194
SDQ ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48403
SDQ ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.77 MB 48374
SDQ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48481
SDQ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48600
SDQ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.76 MB 48271
SDQ RAR Archive ขนาดไฟล์ 467.44 KB 48324
ภาตผนวก ห้องเรียนสีขาว 1_2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 48426
เอกสารห้องเรียนสีขาว 1_2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 292.43 KB 48233
เอกสารงานเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศกระทรวง ศธ. เรื่องศูนย์การเรียนรู้ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 11906
คู่มือประจำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 48594
คู่มือประจำฐานการเรียนรู้กบ Word Document ขนาดไฟล์ 738.75 KB 48883
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 สังคมศึกษาฯ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 48649
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 ม 1 สังคมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 49825
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 ม 1 ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 162.29 KB 49680
08แผนดนตรีศึกษา ม3 - เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อ Word Document ขนาดไฟล์ 99.66 KB 48218
07แผนสุขศึกษา ม 2 - เวอร์ชัน-3.3เรียบร้อยพร้อมพ Word Document ขนาดไฟล์ 69.94 KB 49430
02แผนวิทยาศาสตร์อาหารกับสุขภาพ ม 2-เวอร์ชัน-3 Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 48566
02แผนวิทยาศาสตร์ระบบนิเวศ ม 3-เวอร์ชัน-3.3 เรีย Word Document ขนาดไฟล์ 107.63 KB 48778
02แผนวิทยาศาสตร์ ม 1-เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อ Word Document ขนาดไฟล์ 124.39 KB 49659
01แผนคณิตศาสต์ ม 1 -เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อม Word Document ขนาดไฟล์ 790.96 KB 49996
อื่นๆ
คำสั่งติดตามนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.47 KB 99
คำสั่งอบรมพัฒนาครู สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.24 KB 102
>แบบ ลส.13 การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนโพนงามศึกษา 105
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.34 KB 38145
คำสั่งโรงเรียน 1/2564 แก้ไข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 884.89 KB 38170
คำสั่งโรงเรียน 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 885 KB 44188