ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
ปพ.5-ม.2-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 946.17 KB 39
ปพ.5-ม.1-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.07 MB 24
ปพ.5-ม.6-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 727.04 KB 43
ปพ.5-ม.4-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 937.68 KB 40
ปพ.5-ม.3-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 944.52 KB 44
ปพ.5-ม.5-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 767.1 KB 24
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดผลกปลายภาค1/65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.58 KB 31
ประกาศสอบวัดผลกลางภาค 1/65 Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 17
คำสั่งสอบกลางภาค1/2565 Word Document ขนาดไฟล์ 309 KB 15
ปพ.5-ม.6 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.7 MB 62
ปพ.5-ม.5 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 50
ปพ.5-ม.4 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 69
ปพ.5-ม.3 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 59
ปพ.5-ม.2 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 72
ปพ.5-ม.1 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.56 MB 70
คำสั่งอบรมOBECQA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.95 KB 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 913.97 KB 124
6ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.19 KB 105
5ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.04 KB 121
4ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.33 KB 103
3ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.23 KB 105
2ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.36 KB 122
1ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.03 KB 122
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน OBECQA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.31 KB 130
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์โควิด-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.03 KB 110
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 125
คำสั่งสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.4 KB 128
ปพ.5 ม.6 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 167
ปพ.5 ม.5 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.66 MB 167
ปพ.5 ม.4 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.66 MB 156
ปพ.5 ม.3 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 148
ปพ.5 ม.2 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 148
ปพ.5 ม.1 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 184
คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 681.78 KB 143
คำสั่งสอบปลายภาค1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.72 KB 2357
คำสั่งนิเทศการสอนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.51 KB 29722
คำสั่งสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.7 KB 38163
>ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 38173
แบบส่งรายงานสำรวจเวลาเรียนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.04 KB 39831
ปพ.5 ปี64 ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 199.04 KB 39859
ปพ.5 ปี64 ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 203.96 KB 39861
ปพ.5 ปี64 ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.92 KB 39857
ปพ.5 ปี64 ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.67 KB 39866
ปพ.5 ปี64 ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 253.11 KB 39843
ปพ.5 ปี64 ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 259.28 KB 39879
3.ใบนำส่งแผนการสอนและแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 240 KB 48552
2.ใบนำส่งกำหนดการสอนและแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 235 KB 48216
1.กำหนดการส่ง กำหนดการสอนและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 350.5 KB 48844
5.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-รายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 48263
4.สรุปผลการประเมินการจัดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 342.5 KB 48466
3.แบบประเมินผลการจัดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 48281
2.แบบประเมิน การจัดทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 48553
1.ใบนำส่งข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 211.5 KB 48597
3.แบบสำรวจเวลาเรียนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 48343
2.แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 48188
1.ใบนำส่ง ปพ.5 และแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 270 KB 48614
ตรารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 345.52 KB 48443
ปพ.5 (ไฟล์อบรม รองสุทธินันท์) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.41 KB 48239
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 , ม. 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.37 KB 48410
รายงานการดำเนินงานติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48788
>ทำเนียบรุ่นดอกจาน ช่อที่ 35 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนงามศึกษา 48209
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรม OPEN HOUSE 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.57 KB 48423
>หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา (กลุ่มสาระฯ) 48286
>งานวิจัยในชั้นเรียน 48680
>ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 48273
>แผนการสอนคณิตศาสตร์ 48375
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48591
เอกสารแนะนำประกอบการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.42 KB 48520
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 27.85 KB 48486
ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 49.46 KB 48221
ปพ.5 รายวิชา 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 48442
เอกสารทั่วไป
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 48527
เอกสารกลุ่มบริหารทั่วไป
คำสั่งโรงเรียนโพนงามศึกษา ที่ 165/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.87 KB 13
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมต้นกล้าดอกจานขานข่าว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.26 KB 114
>คำสังปี2563 47515
1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.09 KB 48559
เอกสารควบคุมภายในสถานศึกษา2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 590.63 KB 48224
เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ
>3 10
เอกสารล้างเงินยืมโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 48241
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.44 KB 48242
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 41.57 KB 48571
ตารางยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 44.12 KB 48539
การจัดทำโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 682.07 KB 48480
แผน โครงการ 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 826.96 KB 48353
เอกสารกลุ่มบริหาร(อำนวยการ)
P.G.S.Model (เรียบเรียง 6 มี.ค.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48525
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.08 KB 0
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.99 KB 3
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.21 KB 10
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.36 KB 22
ใบลา(ล่าสุด2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.75 KB 11
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.75 KB 7
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.92 KB 7
รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา-ปีการศึกษา-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.38 KB 33
รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.82 KB 24
แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.43 KB 9
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.81 KB 8
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.2 KB 25
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.18 KB 10
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.51 KB 25
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กันยายน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.41 KB 11
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.59 KB 56
เกียรติบัตรวันครู65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.95 KB 132
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 247.95 KB 48424
ประเมินครู 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173.84 KB 48524
เอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
การแต่งกายนักเรียน โรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.52 KB 48345
>เอกสารห้องเรียนสีขาว(ฉบับปรับปรุง13มีนาคม2563) 48523
SDQ ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48200
SDQ ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48409
SDQ ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.77 MB 48380
SDQ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48503
SDQ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48622
SDQ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.76 MB 48278
SDQ RAR Archive ขนาดไฟล์ 467.44 KB 48331
ภาตผนวก ห้องเรียนสีขาว 1_2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 48433
เอกสารห้องเรียนสีขาว 1_2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 292.43 KB 48241
เอกสารงานเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศกระทรวง ศธ. เรื่องศูนย์การเรียนรู้ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 11929
คู่มือประจำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 48600
คู่มือประจำฐานการเรียนรู้กบ Word Document ขนาดไฟล์ 738.75 KB 48889
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 สังคมศึกษาฯ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 48655
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 ม 1 สังคมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 49832
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 ม 1 ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 162.29 KB 49689
08แผนดนตรีศึกษา ม3 - เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อ Word Document ขนาดไฟล์ 99.66 KB 48241
07แผนสุขศึกษา ม 2 - เวอร์ชัน-3.3เรียบร้อยพร้อมพ Word Document ขนาดไฟล์ 69.94 KB 49438
02แผนวิทยาศาสตร์อาหารกับสุขภาพ ม 2-เวอร์ชัน-3 Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 48588
02แผนวิทยาศาสตร์ระบบนิเวศ ม 3-เวอร์ชัน-3.3 เรีย Word Document ขนาดไฟล์ 107.63 KB 48803
02แผนวิทยาศาสตร์ ม 1-เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อ Word Document ขนาดไฟล์ 124.39 KB 49682
01แผนคณิตศาสต์ ม 1 -เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อม Word Document ขนาดไฟล์ 790.96 KB 50005
อื่นๆ
คำสั่งติดตามนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.47 KB 105
คำสั่งอบรมพัฒนาครู สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.24 KB 124
>แบบ ลส.13 การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนโพนงามศึกษา 111
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.34 KB 38151
คำสั่งโรงเรียน 1/2564 แก้ไข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 884.89 KB 38192
คำสั่งโรงเรียน 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 885 KB 44194