ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ต้นกล้า ICT 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม
ต้นกล้า ICT 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม
ตารางข้อมูลการแสดงผลงาน 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม
โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม.เขต 23

 
ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบประจำชั้น
(Admin)
แหล่งการแสดงผลงาน
ม.1/1 นางฤทัยสวรรค์  ศรีนา
นางสาวลักขณา    ไชยเทพ
เด็กชายกรวิชญ์. กวานปรัชชา
เด็กชายสุกฤต เถาโคตรศรี
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.1/2 นางนิภา     ไฝทาคำ
นายกิตติทัช    สุวรรณจันทร์
เด็กชายวัชรกร​ วงศ์​อามาตย์
เด็กชายศิริราช​ แก้วฝ่าย
ม.1/3 นางสาวปริญ    ไชยศรี
นางสาวศศิกร    เสวาภพ
เด็กหญิงกนกนาฎ พาบุ
เด็กหญิงราชาวดี อุระ
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.1/4 นางศิริพร     งาสิทธิ์
นางสาวอภัสรา  หล้าพรม
เด็กหญิงพิริยะ คุณบุราณ
เด็กหญิงสาวิตรี สุวรรณชัยรบ
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.1/5 นางใจยา     แก้วฝ่าย      
นายจักรพล  ตรีศรี            
เด็กชายพงษกร  ราษี
เด็กชายธนภัทร  ภูธร
enlightenedลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.2/1 นางศรีวิไล     ปังอุทา
นางสุภาวดี    ช่วยรักษา
นายวัชรพงษ์    บุตรสุวรรณ
เด็กชายนันทวัฒน์ แก้วก่อง
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทิพเสนา
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.2/2 นางสาวจิราภรณ์   พรหมคำ
นายวราวุฒน์    บุญชาญ
เด็กหญิงจิรภัทร์ ดีนาน
เด็กหญิงวนิดา นาเมืองรัก
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.2/3 นายอุดม     จันทร์ใด
นางสาวภิญยา     มุงธิราช
เด็กหญิงญานิสา ปังอุทา
เด็กหญิงมลธิการณ์ อินทรศรี
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.2/4 นายไพฑูรย์    โคตรชมภู
นายชาญณรงค์  ใสงาม
เด็กหญิงณัฐศรุต สามารถ
เด็กหญิงธนพร ชื่นชม
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.2/5 นางสาววิภา บุญชาญ
นายมนตรี   นาคีย์
เด็กหญิงธีร์สุดา ดวงจันทร์
เด็กหญิงสุมินตรา คิดโสดา
คลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.2/6 นายโทน     สีดาเดช 
นางสาวเกศรินทร์   จงจิรัฐติสกุล
เด็กหญิงวัชรากร ปังอุทา
เด็กหญิงเมธาวี โกฏิแก้ว
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.3/1 นายนีรภัย    คิดโสดา
นางสาววารุณี      ธงไพร
นางสาวกันญาภรณ์   อุ่นสัย
นายวรากร เวฬุวนารักษ์
นางสาวชนม์ชนก ไชยตะวงศ์
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.3/2 นายสุทธิชัย      นวลมะ 
นางสาวพรทิพย์    คิดโสดา
นางสาวนันทนา   พึ่งกระโทก
นางสาวศุภมาศ ผ่องใสสี
นางสาววิภาดา แสนดี
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.3/3 นายวีระชัย  พรหมแสง
นายพงษ์ศักดิ์   ลานนท์
นายธนกฤต  แก้วฝ่าย
นางสาวสุชาดา  ศรีนัครินทร์
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.3/4 นางสาวศิวกานต์    เดชทศร 
ว่าที่ ร.ต.มาวิน    ทอดทอง 
นายศักรินทร์ ฝ่ายสอน
นายนครินทร์ กุลภา
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.3/5 นายเกษม    แก้วบัวสา 
นางสาวสุภัทรา   งามราชจักร
นายธนกร บุญชาญ
นายรัตนเดช ผ่องใสศรี
คลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.4/1 นายจงจิตร    คิดโสดา
นางพัสราพร    คิดโสดา 
นายธีรัช มะอาจเลิศ
นายกิตติกร. ไขคำ
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.4/2 นายจักรกฤษ์     โมรารัตน์ 
นางณัฐชนันท์    โพชะราช  
นางสาวสุทธิตา  ชาวันดี
 
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.4/3 นายสุทธินันท์     กุลภา
นายธนพร     ลมออน
  enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.4/4 นายสมานมิตร    คิดโสดา 
นางนัฏฐณิชชา  เทียนศิริโสภณ
นายสุรศักดิ์ คุณละ
นานชลันธร กุลภา
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.5/1 นางลภัสรดา    นาโควงค์
นางสาวสตรีรัตน์    บุญเฮ้า
นางสาวศิริทรัพย์  ต้นสาย
นายสมภพ  แก้วเกาะสะบ้า
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.5/2 นางนพพร    ศรีสุพงศ์ 
นางสาวนิตยา    คิดโสดา
นางสาวณัฐพร ทองเฟื้อง
นางสาวปนัดดา จันพูน
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.5/3 นายภัทรวุฒิ     โคตรสี
นางสาวกัญญารัตน์   วิทยาขาว
นางสาวปริญญา บงบุตร
นายพีรณัฐ พรหมเทพ
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.5/4 นางรัตนา    แจนโกนดี 
นายสายันต์     สารเนตร
  คลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.6/1 นายรุ่งสุริยา    ศรีบุญใชย
นายวสันต์     การนัง 
นางสาวปิยนุช    แฮนหลุน
นายธีรภัทร์. แก้วศรีรัง
นางสาววรรณภา. บุญชาญ
enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.6/2 ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร  คิดโสดา
นางสาวปัจฉิมาพร ปุณริบูรณ์
นายอมรเทพ มุงธิสาร
นายวัชระพงษ์ ขันธุรา
 enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.6/3 นางกรนรินทร์    อรกุล
นายอดิศักดิ์    จำปาลา  
นายอนุชา
นายปิติพงษ์
 คลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
ม.6/4 นางสาวทิพกลิ่น    วันคำ
นายสุริโย    ขันธุรา
นางสาวอะริสา แก้วฝ่าย
นางสาวนริศรา บัวระพา
enlightened คลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view

หมายเหตุ    ฐานข้อมูล  เริ่มทำวันที่ 27 มกราคม 2563   โดย ครูมนตรี   นาคีย์

ผู้รับผิดชอบ ครูที่ปรึกษา ผู้ดูแลระบบ(ADMIN) แหล่งแสดงผลงาน
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ครูปริญ  ไชยศรี   enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
เพื่อนที่ปรึกษา YC ครูวารุณี  ธงไพร   enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view
สภานักเรียน ครูไพฑูรย์  โคตรชมภู นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีสมัย enlightenedคลิกเพื่อเข้ารับชม
Click to view

หมายเหตุ    ฐานข้อมูล  เริ่มทำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563   โดย ครูมนตรี   นาคีย์
หลักสูตรการฝึกอบรม ต้นกล้า ICT 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ภาพกิจกรรม ต้นกล้า ICT 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม